RSIN: 857564195

KvK: 68724152

Zeeweg 105, 2224CC Katwijk aan Zee

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting ArchiScienza heeft een vijfjarenplan met begroting opgesteld, welke aan geeft hoe de doelstellingen van de stichting, “initiëren, stimuleren, deelnemen, en in standhouden van- en publiceren over activiteiten op het gebied van 1. Architectuur in de meest brede zin en 2. Wetenschap in de meest brede zin”, bereikt zullen worden.

Dit is versie 2, 1 Januari 2019.

Lokaal, nationaal en internationaal zijn doelen geformuleerd. Daarnaast is per jaar een bedrag gereserveerd voor kleinere steunacties binnen de thema's Architectuur en Wetenschap.

Lokaal: Leiden

De volgende activiteiten in Leiden, op de doelgebieden van de stichting, zullen worden gesteund:

·Het Rijnlands Architectuur Platform

De stichting Archiscienza zal gedurende drie jaar het RAP met 20.000 Euro per jaar steunen. Dit met cofinanciering van de gemeente Leiden, die het RAP drie jaar met 30.000 Euro ondersteunt. Het RAP zal zo meerjarig zijn voorzien van een gedegen financiële bodem om optimaal te functioneren.

·071 Parels voor Leiden

ArchiScienza heeft een plan bedacht om op onmogelijke en onooglijke locaties in de stad architectonische pareltjes te laten ontstaan. Prive geld wordt ingezet om de publieke ruimte cultureel te verheffen. Nadat de plannen in een boekje zijn gepresenteerd aan het nieuwe college van B & W en de nieuwe raad, heeft het bestuur van  de stad Leiden de ideeen omarmd. Onder architecten is een succesvolle nationale ideeenprijsvraag gehouden om voorbeelden te genereren. ArchiSchienza gaat zich nu inzetten het plan daadwerkelijk te starten en te begeleiden. (lees meer)  nieuweparels.nl

·Het Singelpark

Het Singelpark is een groots plan, voortgekomen uit initiatieven van de bevolking en omarmd door de gemeente. In overleg met de gemeente, landschapsarchitect Lola en de stichting Vrienden van het Singelpark wordt onderzocht waar de stichting Archiscienza chirurgisch effectief zó kan bijdragen, dat er een extra kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Daarbij wordt gestreefd met behulp van cofinanciering een hefboomeffect te bereiken. ArchiScienza is, in overleg met de weduwe van de beeldhouwer Frans de Wit en de gemeente Leiden, een plan aan het uitwerken voor een Frans de Wit-tuin in het Singelpark.

·Naturalis

Het museum Naturalis heeft een website geopend, waarbij de voormalige tentoonstellingszalen digitaal te bezichtigen blijven. De stichting ArchiScienza heeft Naturalis een financiele bijdrage verstrekt om aan deze site wetenschappelijke dimensies toe te voegen. Tentoongestelde objecten kunnen aangeklikt worden, waardoor nadere informatie en wetenschappelijke achtergronden oppoppen. http://naturalis.nnm.nl/

·De zebrapanelen

In verband met de vernieuwing van Naturalis is de loopbrug tussen het Pesthuis en de nieuwbouw komen te vervallen. De Leidse kunstenaar en grafich ontwerper Jan Kleingeld ontwierp indertijd de zuidelijke gevel van deze brug: 72 zebrapanelen. ArchiScienza heeft de panelen gered van de sloop. De panelen zijn voorlopig opgeslagen. De stichting zoekt en bevordert, in overleg met Jan Kleingeld, een waardig hergebruik voor de panelen.

Nationaal

Op nationaal niveau wil de stichting zich wetenschappelijk en architectonisch richten op een groot maatschappelijk probleem: de aardbevingen in Groningen, daarnaast de sterk veranderende positie van de architect en een podcast-kanaal.

·Aardbevingsbestendige architectuur Groningen

Oplossingen in de fundering zijn evident, maar zijn er ook technische, mechanische maatregelen bovengronds mogelijk, die de architectuur als resultaat kenmerkend beïnvloeden? Vooral voor bestaande bouw is dat, met de daaraan verbonden grote maatschappelijke problemen door de vele gedupeerde gebouweigenaren, noodzakelijk. Maar ook voor nieuwbouw zijn er mogelijkheden een nieuw (Gronings) architectonisch vocabulaire te ontwikkelen. Daarin zou de stichting een aanjaagfunctie willen betekenen voor ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken. ArchiScienza heeft een klein wierdedorp, Krewerd, geadopteerd. Met de bewoners zijn plannen uitgewerkt om, als voorbeeld voor de hele provincie, de aardbevingsproblematiek meer bewonersgericht, ingebed in ruimtelijke plannen en mèt architecten uit te voeren. www.experimentkrewerd.nl (lees meer)

·ArchiDoc

De stichting ArchiScienza streeft naar een podcast-kanaal waar regelmatig kwalitatief hoogwaardige podcasts worden gepubliceerd op het gebied van vernieuwing en democratisering van de Architectuur en Bouwkunde.

·De Architect

De laatste 25 jaar is er veel veranderd rondom de professie architect. De Europese aanbestedingswet heeft de architect laten evolueren van vakbroeder tot concurrent. Uit het bouwmeestersvak is bouwmanagement en toezicht nagenoeg verdwenen. Vaak is het vak gereduceerd tot esthetische begeleiding, tot een VO+. Bouwend Nederland kent de architect niet. De BNA is uiterst bescheiden met optreden en publicaties naar het publiek en vanuit de recessie is het toekomstkijken ook verdwenen. De architecten en de maatschappij hebben het beroep in het oog van de samenleving laten verdwijnen. Het NAi is de architecten ontstolen. De professie architect zal opnieuw in maatschappelijke zin geformuleerd moeten worden. De stichting ArchiScienza wil deelnemer zijn in een renaissance. Te beginnen met twee onderwerpen:

1. Het beroep Architect. In het artikel ”Het bouwwerk als voorspelling”, gepubliceerd in het boek ‘Op het breukvlak van twee millennia’,010 uitgevers, 1999, pleit de bekende socioloog Abram de Swaan voor een sociologisch, antropologische studie naar (het beroep) architect. Hij schreef:

... Net zo is de ‘sociologie van de gebouwde omgeving’ in Nederland en elders tot wasdom gekomen als een sociologie ‘in’ (of ‘voor’) de bouwkunde, maar blijft ondertussen het bouwkundig beroep als sociaal verschijnsel vrijwel onderbelicht en komt het niet tot een sociologie ‘van’ de bouw. Dat heeft vanzelfsprekend veel te maken met de beschikbaarheid van onderzoekfondsen: toegepast onderzoek naar actuele en praktische problemen van huisvesting en stedenbouw wordt eerder en ruimer bedeeld dan de niet onmiddellijk bruikbare studie van de beroepskring zelf. Vandaar dat er heel weinig bekend is over de recrutering en selectie van studenten voor de opleiding, over het carrièrepatroon van architecten, over netwerken waarin de opdrachten verdeeld worden, of de manieren waarop de grote reputaties en de machtposities in het vak worden verworven en de wijze waarop die voorlieden aanhangers en navolgers weten te verwerven. Daar staat tegenover dat architecten, als enige academische professie, worden gerecenseerd, net als kunstenaars: er bestaat een architectuurkritiek waarin standaarden worden ontvouwd en reputaties worden opgebouwd of afgebroken...”

De stichting Archiscienza heeft voor dr. Stefan Metaal via de TUDelft een driejarig post-doc positie mogelijk gemaakt. Resultaten van deze sociologische studie, een spiegel van buitenaf voor architecten, zullen gepubliceerd worden naar de beroepsgroep.

2. Architect en Ethiek. Er is recentelijk in pers en vakkringen een discussie gestart over de positie van de architect en auteursrecht. Geplaatst in een bredere context is nadenken over situaties en dilemma's van architecten gewenst. De stichting ArchiScienza heeft Ir. Kees van der Hoeven een schrijfbeurs toegekend. In het te schrijven boek verzamelt en structureert hij feiten en ervaringen, reflecteert daarop in alle nuances en poogt zo een nieuwe, meer ethische strategie te bieden voor het handelen van de architect. (lees meer)

Internationaal

Op internationaal niveau verkent de stichting de mogelijkheden projecten te starten op het gebied van Wetenschap en Architectuur. Zo worden er acties uigevoerd om Montemar Building in Chili te redden en zullen in 2019 potentiele projecten in Marokko worden bezocht.

Jaarlijks budget kleine steun

In het begroting zal voor alle vijf jaren een budget gereserveerd worden voor ondersteuning van kleine externe projecten, binnen de thema’s Architectuur en Wetenschap. (lees meer)

© 2017 Stichting ArchiScienza • ProclaimerPrivacyverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV